Privet House, Tal Shahar 

Interior Design      Adi Harel | עדי הראל

Location                 Tal Shahar